KOMPETENCIA, DISKRÉTNOSŤ, ISTOTA NAD 99,9%

Ponúkame rôznorodé testy otcovstva a analýzy pôvodu za bezkonkurenčné ceny na Slovensku.

Pre dohodnutie termínu, ďaľšie informácie, pre vyžiadanie materiálu na odber vzoriek ústnej sliznice alebo zaslanie žiadaných formulárov prosíme o nadviazanie kontaktu: Tel: 02-20737474 / info@medgene.eu

DNA, alebo aj nositeľka genetickej informácie (dedičnosti), obsahuje kompletnú genetickú informáciu potrebnú pre vznik a existenciu každého jedného jedinca.

DNA je vlastne dlhé vlákno, ktoré sa nachádza v jadre každej bunky ľudského tela (krv, vlasy, sliny, koža atď.) zvinuté do tzv. chromozómov.

Každá ľudská bunka obsahuje 23 chromozómových párov, spolu teda 46 chromozómov, ktoré pochádzajú spolovice od matky (vajíčko) a spolovice od otca (spermia).

Určité oblasti genetickej informácie ľudí sú navzájom odlišné a tieto oblasti obsahujú často viaceré varianty. Hovoríme o tzv. mikrosatelitoch. Každý človek vlastní dve kópie týchto úsekov DNA, pričom jedna kópia je materského a druhá otcovského pôvodu.

Analýza viacerých takýchto mikrosatelitov vytvorí tzv. DNA profil, pomocou ktorého sa každý človek dá odlíšiť od druhého. Pri mikrosatelitoch dieťaťa sa musí jedna kópia zhodovať s otcovskou. V opačnom prípade je otcovstvo vylúčené.

Nami používaná metóda analyzuje mikrosatelity na 16 rozličných miestach ľudskej DNA.Pokiaľ nie je otcovstvo vylúčené, udáva sa pravdepodobnosť otcovstva ako štatistický výpočet (tzv. likehood-faktor). Tento je v normálnom prípade výrazne vyšší ako 99,9%. 100% pravdepodobnosť nemôže byť dosiahnutá, keďže (extrémne nepravdepodobná) možnosť 2 jedincov, ktorý sa vo všetkých 16 vyšetrovaných mikrosatelitoch zhodujú, zotrváva.V prípade, že viac ako 2 zo 15 markerov sa nezhodujú, otcovstvo sa prakticky vylučuje.

Potrebujeme stery ústnej sliznice údajného otca a dieťaťa. Vyšetrenie matky dieťaťa je výhodné, ale nie potrebné.

Alternatívne môžu byť použité aj vzorky krvi alebo iných materiálov, ako napr. žuvačky, nechty, vreckovky a pod.

Výsledky testu Vám budú oznámené do 7-10 pracovných dní po obdržaní sterových vzoriek v našom laboratóriu. Výsledky zasielame buď cez e-mail, poštou, faxom alebo doporučene.

Test otcovstva sa robí iba raz, preto je dôležité, aby bol prevedený dôsledne. Ceny sa určujú podľa počtu vyšetrovaných osôb a vyšetrovaného materiálu, štatistické vyhodnotenie a písomný nález inkl. DPH., sú v cene vyšetrenia.

Odberový set & zaslanie: .. ZADARMO
Test otcovsta (otec, dieťa): .. 139€
Test otcovsta (otec, dieťa a matka): .. 169€
Opakovanie testu otcovstva v prípade vylúčenia: .. ZADARMO
Test na určenie otcovskej línie (Y-chromozóm): .. 155€
Každá dodatočná osoba: .. 65€
1. vzorka iná ako stery alebo krv*: .. 50€
2. vzorka iná ako stery alebo krv: .. ZADARMO .. .. ..

*(napr. žuvačka, nechty, zubná kefka…)

Pred začiatkom vyšetrenia radi ponúkame bezplatnú konzultáciu.
Objednať test otcovstva je možné buď telefonicky (02 20737474 / 0915 374742), emailom alebo cez náš webový kontaktný formulár. Spolu s objednávacou zmluvou Vám zašleme sety na stery ústnej sliznice.

Testom príbuzenstva sa rozumie molekulárno-genetické vyšetrenie vzoriek ľudskej deoxyribonukleovej kyseliny (ďalej len „DNA“). Dodávateľ vykonáva testy s najvyššou odbornou starostlivosťou a za použitia najmodernejších metód v oblasti lekárskej genetiky. Test príbuzenstva sa vykonáva iba zo vzoriek, ktorých pôvodcami sú narodené ľudské bytosti.

Objednávka testu príbuzenstva sa uskutočňuje cez písomnú objednávku, ktorej text je voľne dostupný na stiahnutie na webovej stránke dodávateľa www.medgene.eu. Objednávateľ doručí vyplnenú a podpísanú objednávku dodávateľovi, ktorý obratom pošle objednávateľovi odberovú sadu s pokynmi na odobratie vzorky. Objednávateľ sa zaväzuje dôsledne dodržať odberové pokyny, inak dodávateľ nezaručuje správnosť a objektivitu výsledkov testu.

Cenník testov príbuzenstva je uvedený v texte objednávky. Ceny sú uvedené už vrátane dane z pridanej hodnoty. Objednávateľ v celom rozsahu a bez námietok akceptuje tento cenník.

Dodávateľ vykoná test až po tom, čo objednávateľ zaplatí platbu za vybraný druh testu na bankový účet: IBAN: SK3111000000002624831004 – BIC: TATRSKBX. Variabilný symbol pre identifikáciu platby je dátum narodenia objednávateľa v tvare: DD-MM-RR. Dodávateľ vykoná test do 10 pracovných dní od prijatia a identifikácie platby a doručenia vzoriek určených na vyšetrenie.

Predmetom jednotlivého testu sú anonymizované vzorky, ktoré objednávateľ označuje na odberovom sete vždy iba všeobecnými výrazmi z oblasti rodinných vzťahov: otec, matka, dieťa, brat, sestra a pod. Príslušné označenie odberových setov je odrazom predpokladanej biologickej príbuzenskej konštelácie, ktorú objednávateľ dáva testovať (verifikovať) dodávateľovi.

Dodávateľ porovná DNA z oboch vzoriek a určí percentuálnu mieru pravdepodobnosti toho príbuzenského vzťahu osôb, ktorý je vybraným predmetom testu a ktorý je vyjadrený označením na odberových setoch.

Dodávateľ nemá vedomosť o identite pôvodcu vzoriek, ktoré objednávateľ predloží na účely vykonania testu. Objednávateľ sa navyše zaväzuje, že túto identitu nebude dodávateľovi nijako sprístupňovať.

Výsledok testu dodávateľ spracuje do správy, ktorú oznámi objednávateľovi spôsobom vybraným v objednávke. Ku správe dodávateľ pripojí aj účtovný doklad k prijatej platbe za vykonaný test.

Dodávateľ zlikviduje testované vzorky bez zbytočného odkladu po tom, čo oznámil objednávateľovi výsledok testu.

Z dôvodu právnej istoty objednávateľ ubezpečuje dodávateľa a zaväzuje sa, že každú vzorku predloženú na test objednávateľ odoberie alebo dá odobrať jej pôvodcovi len s jeho výslovným súhlasom. To sa nevzťahuje na prípad, keď objednávateľ je zákonným zástupcom pôvodcu odobratej vzorky. Ak by porušenie tohto záväzku objednávateľa spôsobilo dodávateľovi akúkoľvek sankciu zo strany orgánu verejnej moci, objednávateľ je povinný odškodniť dodávateľa v celom rozsahu udelenej sankcie.

[iframe src="https://www.youtube.com/embed/4qsGTXLnmKs" width="100%" height="500"]